Πιστοποιήσεις

Η NBBU (Ολλανδική Προσωρινή Επιχειρηματική Ένωση) ρυθμίζει τις συνθήκες εργασίας και στέγασης στην Ολλανδία για προσωρινές θέσεις εργασίας.
Διασφαλίζει, για παράδειγμα, ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι λαμβάνουν συλλογική σύμβαση εργασίας και ότι οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως οι ελάχιστες συνθήκες στέγασης και η εγγύηση τουλάχιστον 30 ωρών εργασίας την εβδομάδα με σύμβαση, επιπλέον της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς στην Ολλανδία.

Το ΣΕΛ αποσκοπεί στην επίτευξη αυτορρύθμισης για την πρόληψη της απάτης και της παρανομίας στον τομέα της προσωρινής απασχόλησης και σε όλες τις μορφές εργασίας (υπερ)ανάθεσης.
Με τη διενέργεια επιθεωρήσεων βάσει του προτύπου μας και με την απονομή του σήματος ποιότητας ΣΕΛ, η ΣΕΛ δίνει υπόσταση σε αυτό.

Logo discr